گلهای بهاری - استانبول

ساحل دریا - کوش آداسی

انتخابات شهرداریها - استانبول

شکوفه های بهاری - کوش آداسی

بازار سنتی - استانبول

بازار روز - استانبول

استانبول

اغذیه فروشی - استانبول

بافندگی از تولید به مصرف - استانبول

کفاش ترک

استانبول

 مرغان دریایی بر فراز کشتی مسافربری - استانبول

 مرغان دریایی بر فراز کشتی مسافربری - استانبول

 ساحل دریا - کوش آداسی