1.     مسئولیت پذیری دیدگاه انسان را به خود تغییر می دهد .

2.     وقتی نگاهی عوض می شود واقعیتها عوض نمی شوند معنای آنها عوض می شوند .

3.     تیر را همیشه به هدف زدن نمایش سیرک بازان است پس واقعیت ندارد.

4.     بدترین و فراگیرترین عادت ناتوان کننده خودپسندی است

5.     آدم بد بین واقع گرا نیست .

6.     به تغییرها نگاه کنید و از خود بپرسید ایا این تغییر می تواند فرصت باشد ؟

7.     هر چیز برنامه ریزی شود فورا به صورت تعهد و کار در می آید .

8.     آینده تصمیم لازم دارد اما همین حالا .خطراتی دارد همین حالا . اقدام می خواهد همین حالا . تخصیص منابع می خواهد همین حالا . کار می خواهد همین حالا .

9.     اگر چیزی را رایگان عرضه کنید هیچ کس به شما اعتماد نمی کند

10. درستکاری به خودی خود کاری نمی کند اما نبود انها کارها را خراب می کند .

11. به ان کس که هرگز شکست نمی خورد باید بی اعتماد بود چون یا متقلب است یا با چیزهای پیش پا افتاده آزمون شده است .

12. عملکرد ان نیست که همیشه به هدف بزنی عملکرد یعنی داشتن توانایی دایم در کسب نتیجه در دورانی طولانی و در انواع ماموریتها

13. فقط داستان جن و پری است که با این عبارت تمام می شود : همه چیز به خوبی و خوشی ادامه یافت و آنها با هم زندگی کردند .

14. ما در کارهای فکری به داوری متوسل می شویم نه سنجش.

15. هدف را میتوان بصورت بهینه تعریف کرد نه بیشینه

16. بقراط: مهمتر از همه این است که اگاهانه به کسی ضرر نزنی .

17. آزادی گزینشی است مسئولانه . ازادی به معنای رهایی نیست به معنای مسئولیت است

18. اگر به سبب نشناختن چیزی قادر به تکرار آن نباشید آن را ابداع نمی کنید فقط انجام می دهید .

19. توانایی مهم است نه ناتوانایی

20. باید خود را از نو بیافرینیم از خودمان شخصیتی جدید بسازیم نه اینکه فقط دنبال یک منبع انرژی بگردیم