اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی  

وگر رسیدی چرا طرب نکنی

به کاهلی بنشینی که این عجب کاری است   

عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی