وقتی از عشق دم می زنیم اغلب به حالات روحی ای اشاره داریم که قابل توصیف نیستند . اما براستی چطور می توان فهمید که عاشقی در جان ما خانه کرده است . یادم هست سالها پیش در جستجوی این سئوال و بر اساس آموزه های عارفان به شاخص هایی برخوردم که وقتی در انسان عیان و هویدا شد می توان بر او نام عاشق نهاد .شاخص ها را در دست نوشته ام بار می گذارم . باشد که مورد استفاده و تشخیص و معرفت باشد.