گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

گاهی میان پنجره ها جنگ می شود

در هجمه شبانه ویرانگر زمان

افسوس دلم که به نرمی سنگ می شود

 

خود سروده