مقدمه کتاب

1-      مقدمه ای کتابی این چنین بود

أ‌)        عقلشان بر احساسشان غلبه دارد

ب‌)    برای تحمل آرای دیگران تمرین می کنند

ت‌)    به واسطه زحمتی که می کشند همیشه خسته اند

ث‌)    برای چهل سال آینده خود برنامه دارند

ج‌)     فرق بین هشت و هشت و یک دقیقه را می دانند

ح‌)     با محاسبه حروف اضافه حرف می زنند

خ‌)     قاعده مند فکر می کنند

د‌)        برای هر سئوالی چند جواب متفاوت قائلند

ذ‌)       عصبانیت خود را به تاخیر می اندازند

ر‌)      شان را بر قدرت مقدم می شمارند

ز‌)      رفتارشان قابل پیش بینی است

س‌)   معنای تاسب و درصد و کار تدریجی را می دانند

ش‌)   برای جلب اعتماد دیگران تلاش می کنند

ص‌) دغدغه وفای به عهد آنها را شب از خواب بیدار می کند

/ 0 نظر / 17 بازدید