عذر خواهی یک دقیقه ای

 

عذر خواهی یک دقیقه ای

 

·  انسانها با عدم عذرخواهی و اقرار به اشتباه ، پیامدهای اشتباهشان را دو چندان می‌کنند .کاری که با یک تغییر کوچک رفتاری به راحتی قابل تصیحح است.

·  باید دید چگونه می‌توان با تشخیص اشتباهاتمان با روشی که وضعیت نامطلوبمان را به مطلوب بدل می‌کند از مردمی که به آنها آسیب رسانده‌ایم عذر خواهی کنیم.

·  سخت ترین بخش عذرخواهی دانستن و اقرار به این نکته است که اشتباه کرده‌ایم.

·  عذرخواهی یکی از نیرومندترین کارهایی است که هر انسان می‌تواند برای ترمیم موقعیتهایی که بر اثر اشتباهاتش در آن قرار گرفته انجام دهد.

·        عذرخواهی یک دقیقه‌ای عمیق از کلمات صرف است.

·  عذرخواهی نه تنها دارای نیروی پتانسیل تصحیح اشتباهات است، بلکه موجب جلب اطمینان دوباره دیگران می‌شود.

 

·  وقتی اقرار  می‌کنی که اشتباه کرده‌ای و با دلیل اصلی صدمه‌ای که زده‌ای مقابله می‌کنی نه با اثرات آن.

 

 

·  نیاز به هیچ عذر و بهانه‌ای نیست  و لازم نیست خود را قربانی کنی یا یک داستان شور انگیز بسازی، خیلی ساده و رک و راست ابراز کن.

·  در هسته اکثر مشکلات حقیقتی وجود دارد که نمی‌خواهیم با آن روبرو شویم و این کار ثانیه به ثانیه وضع را بدتر می‌کند. وقتی با حقیقت قطع رابطه کنیم و تظاهر کنیم که" تقصیر من نبوده " نمی توانیم عذرخواهی کنیم و بپذیریم که اشتباه از ما بوده است . اما افسوس که انسانها نمی‌دانند این حقیقت است که باعث آزادیشان می‌شود.

 

 

پذیرش :

·  عذرخواهی یک دقیقه‌ای با پذیرش شروع می‌شود . برای پذیرش ابتدا باید "من همیشه درست می‌گویم را کنار بگذاری" .

·   پذیرش دو بعد دارد: «گیر انداختن اشتباهات»، «مطمئن شدن از اینکه  مردم پذیرفته‌اند که تو به اشتباه خود پی برده‌ای».

·        یک دقیقه صادق بودن با خود از سالها خودفریبی ارزشمندتر است.

·  خودفریبی عادت پرهزینه است که پاداشی ندارد. برای پذیرش مسئولیت کارهایت به 2 چیز نیاز داری 1- فروتنی ، 2- شهامت.

·  همه ما اشتباه می‌کنیم و هیچکدام کامل نیستیم. اما چرا مردم عذرخواهی را سخت می‌پندارند؟زیرا آنرا نشانه ضعف می‌دانند نه قدرت، زیرا مردم فی‌النفصه دوست دارند خوب و درست به نظر آیند .آیا درست است که در برابر این اشتباه یک نفر  به عوض ما بد به نظر برسد؟

·  شما باید به مردمی که به آنها آسیب رسانده‌اید دقیقاً بگویید برای چه از آنها عذر می‌خواهید و در گام آخر بگویید چه احساسی در مورد کارتان دارید.

 

 

پس وقتی چیزی را پذیرفته ایم که :

 

·  با خودمان صادق باشیم و اقرار کنیم که اشتباه کرده و باید جبرانش کنیم.

·        مسئولیت کارمان را به عهده بگیریم.

·        برای عذرخواهی شتاب کنیم.

·        روشن و دقیق اشتباهمان را مشخص کنیم.

·        بگوییم که چه احساس بدی نسبت به آسیبی که رسانده‌ایم داریم.

 

 

تمامیت:

·  صداقت یعنی گفتن حقیقت به خودمان و دیگران، تمامیت یعنی زندگی بر طبق آن حقیقت زندگی کردن .

·  وقتی اشتباه را می‌پذیریم صداقتمان را نشان می‌دهیم وقتی طبق گفتارمان عمل می‌کنیم تمامیت را.

·   برای  اینکه مطابق آن انسانی باشی که واقعاً می‌خواهی باشی باید اشتباهاتت را اصلاح کنی. آنچه دوست داشته باشی مردم در حال و  آینده در موردت فکر کنند مستقیماًٌ روی تمامیت به عذر خواهی اثر می‌گذارد.

·        آنچه از شما به یادگار می‌ماند زندگی شماست.

·  گاهی کارهایی می‌کنیم که با آنچه از خود مایلیم به جای گذاریم ناهماهنگ و متضاد است. تمامیت ما با سرعتمان در تصحیح این اشتباهات سنجیده می‌شود و اینکه چقدر سریع به مسیر بر گردیم.

·  تو انسان خوبی هستی ، فقط گاهی اشتباهاتت تو را به درد سر می‌اندازد پس از خودت دلگیر نشو از اعمالت ناراحت مباش.

·  وقتی انسان در می‌یابد که صدمه به کسی وارد کرده قدرت بخشیدن خود را از دست می‌دهد.

·   اما چرا بخشیدن خود اینقدر مشکل است :به دو دلیل: 1- باید اشتباه خودت را تصحیح کنی، 2- کار تو در تضاد با شخصیتی است که می‌خواهی باشی یا دوست داری دیگران فکر کنند که هستی.

·  وقتی عیوب شما اصلاح می‌‌شود که، رفتارتان را تغییر دهید و اشتباهتان را جبران کنید و این کار را به شکلی انجام دهید که فرد ارزش و اهمیت آن را درک کند.

 

·  وقتی به فکر جبرانید نشان می‌دهید که چقدر به فکر بازگردانندن اعتبار و اعتماد از دست رفته هستید.

·  گفتن متأسفم بدون ایجاد تغییر در رفتار کافی نیست یعنی نشان دهی که متعهد هستی دیگر آن اشتباه را تکرار نکنی.

 

پس زمانی در تمامیت هستید که :

 

·        آنچه انجام داده‌اید اشتباه بوده و متضاد آدمی است که مایلید باشید.

·        ثابت کنید که از رفتار بدتان بهتر هستید و خودتان را ببخشید.

·        تشخیص دهید که چقدر به دیگران آسیب زده‌اید و آن را جبران کنید.

·  صادقانه قول دهید که دیگر اشتباهات را تکرار نمی‌کنید و این تعهد را با تغییر رفتار نشان می‌دهید.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید